drukuj drukuj

Pytania i odpowiedzi do pomocy SIO
Pyt.143. Jak poprawnie zarejestrować ucznia w bazie SIO?
Należy w module UCZEŃ wejść w REJESTRACJĘ UCZNIA. W danych identyfikacyjnych należy wpisać jedno imię, nazwisko i nr PESEL. Kolejno należy zapisać nowego ucznia i przejść do PANELU KOMUNIKACJI w celu wysłania danych ucznia do systemu centralnego. Dane ucznia są weryfikowane z rejestrem PESEL. Dopiero po poprawnym zweryfikowaniu danych identyfikacyjnych można uzupełniać i wysyłać dane dziedzinowe (np. adres zamieszkania)
Pyt.144. Co oznacza komunikat "Weryfikacja z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze PESEL nie powiodła się. Brak możliwości zarejestrowania danych identyfikacyjnych ucznia" ?
Komunikat ten pojawia się gdy dane ucznia wysłane z SIO różnią się od danych znajdujących się w rejestrze PESEL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dane do tego rejestru są wpisywane w Urzędzie gminy lub miasta. Pracownik wpisujący te dane mógł się pomylić. Należy zweryfikować w urzędzie, jakie dane zostały wpisane przez pracownika do rejestru PESEL
Pyt.145. W jaki sposób poprawić błędnie wpisane dane identyfikacyjne ucznia?
W przypadku błędnego wpisania danych identyfikacyjnych ucznia dane te utkną w panelu komunikacji, w zakładce ‘do wysłania ‘ z adnotacją ‘weryfikacja z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze PESEL nie powiodła się. Brak możliwości zarejestrowania danych identyfikacyjnych ucznia. Prosimy o poprawienie danych identyfikacyjnych’. Należy wówczas powrócić na ‘Listę uczniów’ i zaznaczyć błędnie wprowadzonego ucznia. Po zaznaczeniu pojawi się aktywny klawisz ‘Podgląd szczegółów’. Po wybraniu tego klawisza pojawi się okno ‘dane identyfikacyjne ucznia’ z aktywnym przyciskiem ‘Edytuj’. Należy poprawić dane ucznia i wybrać przycisk ‘Zapisz’. Po wybraniu tego przycisku pojawi się informacja o konieczności dokonania synchronizacji. Należy z panelu komunikacji ponownie wysłać dane zmodyfikowanego ucznia.
Pyt.146. Czy rejestrując ucznia należy podać obydwa imiona?
Rejestrując ucznia należy podać tylko jego pierwsze imię. Drugie imię (jeżeli je uczeń posiada) zostanie pobrane automatycznie z rejestru PESEL. Jest widoczne po wyświetleniu podglądu szczegółów danych identyfikacyjnych ucznia
Pyt.147. Jaki należy wprowadzić adres ucznia zamieszkania czy zameldowania?
W SIO należy podać adres zamieszkania ucznia. Jeżeli uczeń w okresie trwania zajęć szkolnych przebywa z dala od domu (np. w internacie) za miejsce zamieszkania uznaje się jego dom rodzinny. W szczególnym przypadku, np. bezdomności należy podać adres ośrodka (jeśli w nim mieszka) czy zakładu karnego jeśli w nim przebywa
Pyt.148. Co oznacza komunikat: "Podany uczeń istnieje już w systemie"?
Pojawiający się komunikat o tej treści oznacza, że: dany uczeń został już raz wprowadzony do lokalnej bazy SIO, a następnie usunięty z listy uczniów lub gdy lokalna baza danych prowadzona jest na więcej niż jednym komputerze
Pyt.149. Czy poradnia ma wpisywać uczniów objętych wszystkimi formami pomocy istniejącymi w poradni, czy tylko objętych wczesnym wspomaganiem i tych którym wydano orzeczenia o kształceniu specjalnym i zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych?
Dane, które w lokalnej bazie SIO prowadzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną gromadzi się wraz z danymi identyfikacyjnymi ucznia (PESEL, imię i nazwisko) są szczegółowo określone w par. 15 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1547), który stanowi uszczegółowienie art. 26a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o systemie informacji oświatowej. Są to dane dotyczące: diagnozy sporządzonej przez poradnię, uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez poradnię, wydanie przez poradnię opinii lub orzeczenia. Pozostałe dane o korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez poradnię przekazywane będą w ujęciu zbiorczym.
Pyt.150. Czy i w jaki sposób w placówce wychowania pozaszkolnego (np.ognisko pracy pozaszkolnej) rejestrujemy uczniów/wychowanków ? Udział w naszych zajęciach jest dobrowolny, nieobowiązkowy i możliwe są zmiany personalne w trakcie roku szkolnego np. rezygnacja z zajęć lub zapisy nowych uczestników.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (dalej „ustawa o SIO”) placówki oświatowo-wychowawcze, a zatem również ogniska pracy pozaszkolnej, wprowadzają do bazy danych SIO dane o uczestnikach zajęć organizowanych przez te placówki zarówno w formie zestawień zbiorczych, jak i dane jednostkowe. Należy jednak podkreślić, że placówki oświatowo-wychowawcze przekazują dane identyfikacyjne (PESEL, imię i nazwisko ucznia) i dane dziedzinowe uczniów tylko i wyłącznie w zakresie wypadków, którym uległ uczeń będąc pod opieką placówki (por. art. 19 ustawy o SIO). Natomiast, jeśli idzie o dane dotyczące organizacji i działalności placówki, to są to dane o liczbie uczestników zajęć organizowanych przez tę placówkę, według rodzajów i form tych zajęć, a więc dane zbiorcze (por. art. 8 pkt 2c lit. b ustawy o SIO). W związku z powyższym placówki oświatowo-wychowawcze muszą mieć udostępniony zarówno moduł UCZEŃ, służący do przekazywania danych indywidualnych o uczniach, jak i moduł DANE ZBIORCZE, w którym będą miały stworzoną możliwość przekazywania danych o liczbie uczestników zajęć.
Pyt.151. Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadząca kursy, o których mowa w paragrafie 3 pkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186 ze zm.) powinna wprowadzać do SIO wszystkich uczestników kursów? Kursy prowadzone są w różnym wymiarze godzinowym od 8 godzin (jeden dzień) do 240 godzin (czas trwania ponad pół roku). W jaki sposób wprowadzać uczestników, którzy uczestniczą w kursach jednodniowych?
Zgodnie z art. 19a ustawy placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego przekazują dane uczniów (słuchaczy) w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi (PESEL, imię i nazwisko) wyłącznie w przypadkach uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz wypadków, którym uległ uczeń będąc pod opieką placówki. Dane o uczestnikach innych form dokształcania i doskonalenia zawodowego są przekazywane w ujęciu zbiorczym, na podobnych zasadach, jak w starym SIO
Pyt.152. W jaki sposób wykazać dane uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli np. na dzień 31 marca br. ewidencja wykazuje uczniów od 1 września, a obowiązek pozyskiwania numeru PESEL jest od 15 marca? Poradnie nie posiadają numerów PESEL uczniów przyjętych od 1 września.
Dane, które w lokalnej bazie SIO prowadzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną gromadzi się wraz z danymi identyfikacyjnymi ucznia są szczegółowo określone w par. 15 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1547), który stanowi uszczegółowienie art. 26a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o systemie informacji oświatowej. Są to dane dotyczące: diagnozy sporządzonej przez poradnię, uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez poradnię, wydanie przez poradnię opinii lub orzeczenia. Pozostałe dane o korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez poradnię przekazywane będą w ujęciu zbiorczym. Art. 124 ust. 3a ustawy o systemie informacji oświatowej wskazuje termin, od którego mają być przekazywane dane do SIO w okresie wdrażania. W przypadku opinii i orzeczeń określono, że dane te mają być przekazane do 9 kwietnia 2013 r., ale mają uwzględniać opinie i orzeczenia wydane od 1 stycznia 2013 r. Podczas gdy inne dane są wykazywane wg stanu na 31 marca br. Np. nie należy wykazywać dzieci, które uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez poradnię i zakończyły uczestnictwo w tych zajęciach przed 31 marca 2013 r. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznych precyzuje kwestie dokumentacji prowadzonej przez poradnie oraz wprowadza regulacje dotyczące uzupełniania numerów PESEL dzieci, których dane poradnie są zobowiązane przekazywać do SIO
Pyt.153. Czy rejestrujemy uczniów uczęszczających do naszej szkoły czy także tych, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu?
Wykazujemy tylko uczniów uczęszczających do naszej szkoły.
Pyt.154. Czy rejestrujemy uczniów z oddziałów przedszkolnych?
Uczniów z oddziałów przedszkolnych należy wykazać w SIO.
Pyt.155. Czy uczeń musi wyrazić zgodę na przekazywanie danych do bazy danych SIO?
Przekazywanie danych do bazy danych SIO jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej i nie wymaga uzyskiwania żadnych zgód od ucznia. Brak zgody nie uniemożliwia przekazania danych do bazy danych SIO.
Pyt.156. Jak prawidłowo zarejestrować ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem?
Ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem należy wpisać z myślnikiem bez spacji, np. Kowalski-Nowak
Pyt.206. W jaki sposób na etapie wprowadzania danych identyfikacyjnych uczniów powinnam wprowadzić dane gdy w SOSW funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa? Na poziomie ośrodka czy poszczególnych szkół?
Uczniowie w SOSW powinni zostać wprowadzeni i na poziomie ośrodka, i na poziomie szkoły, do której uczęszczają. Na poziomie szkoły wykazuje się uczniów, którzy uczą się w danym typie szkoły, natomiast na poziomie ośrodka należy wykazać wychowanków, którzy korzystają z całodobowej opieki w ośrodku. Również na poziomie ośrodka powinni również być wykazani uczniowie, którzy korzystają z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz wczesnego wspomagania rozwoju, które są organizowane przez ten ośrodek.
Pyt.210. Co oznacza komunikat: „Nie możesz synchronizować danych dziedzinowych dla ucznia, którego dane identyfikacyjne nie zostały wysłane i zweryfikowane”?
Komunikat informuje, że dopóki dane identyfikacyjne nie zostaną poprawnie przetworzone dane dziedzinowe nie zostaną zweryfikowane w systemie centralnym i nie trafią do zakładki „Zakończone”.
Pyt.211. Czy należy usunąć z aplikacji uczenia, który został skreślony z listy lub zrezygnował z nauki w ciągu roku?
Nie należy usuwać takiego ucznia. W aplikacji zostało udostępnione pole, w którym jest możliwość zarejestrowania daty zakończenia uczęszczania ucznia do szkoły/placówki.
Pyt.212. Jaką datę należy wpisać wprowadzając datę zakończenia szkoły przez ucznia?
Datę ukończenia nauki wprowadzamy zgodnie z tym, co wpisane jest na świadectwie (data promocji, ukończenia szkoły). Zastosowanie ma tu paragraf 14 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).
Pyt.255. Czy w sytuacji kiedy Poradnia posiada filie a zespół orzekający działa tylko w poradni macierzystej. Kto ma wprowadzać dane dzieci z orzeczeniami z fili: poradnia czy filia ?
Dane wprowadza ten, kto wydał orzeczenie. Skoro orzeczenie wydała poradnia macierzysta, to ona je wprowadza.
Pyt.256. Jesteśmy zespołem szkół, który oprócz swoich uczniów ma również uczniów w szpitalu/szkole przyszpitalnej (dzieci te są wpisywane do swojej szkoły macierzystej), czy jest konieczność wprowadzania ich w naszej szkole?
Szkoła zorganizowana przy podmiocie leczniczym, tak jak w inne szkoły, zobowiązana jest przekazywać dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów tej szkoły. Przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej nie przewidują żadnego wyłączenia w stosunku do szkół „przyszpitalnych” w zakresie przekazywania danych o uczniach. Ucznia w tym wypadku powinna wykazać zarówno szkoła przyszpitalna, jak i szkoła macierzysta. Jedynym wyjątkiem od „podwójnego wykazywania” uczniów będzie sytuacja, w której uczeń przebywa w szkole przyszpitalnej na tyle długo, że zostały dopełnione czynności związane z przejściem (przeniesieniem) ucznia z dotychczasowej szkoły do szkoły zorganizowanej przy podmiocie leczniczym. Dane o uczniach szkół przyszpitalnych stanowią jedną z przesłanek do podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
Pyt.257. Co należy zrobić gdy po zalogowaniu się do aplikacji okazało się, że wszystkie dane uczniów zniknęły?
Jeżeli zniknęły dane z modułu uczeń jakie były zarejestrowane należy skorzystać z możliwości odzyskiwania danych z lokalnej bazy.

drukuj drukuj