Program do pobrania

Centrum Informatyczne Edukacji udostępnia aplikację modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. W chwili obecnej udostępnione są moduły do składania i rozpatrywania wniosków o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO oraz Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych. Po instalacji aplikacja będzie się aktualizować automatycznie.

Uwaga! Przed instalacją programu prosimy wykonać następujące kroki:

KROK 1:
Zapoznanie się z Listą kontrolną instalacji aplikacji zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

KROK 2:
Upewnienie się, że aplikacja zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej NIE ZOSTANIE zainstalowana w tym samym katalogu domyślnym, co aplikacja SIO obecnie używanego do sprawozdawczości. Prosimy o sprawdzenie lokalizacji obecnie zainstalowanego oprogramowania.

KROK 3:
Zaleca się instalację aplikacji zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej w trybie administracyjnym.
W związku z rozszerzeniem zakresu funkcjonalnego systemu SIO wymagane jest, aby podczas uruchamiania aplikacji użytkownik posiadał prawa administratora systemu (np. w systemie Windows tryb „Uruchom, jako administrator"). W przypadku instalacji nowej wersji aplikacji zaleca się odznaczenie opcji „Uruchom aplikację po instalacji" oraz jej ręczne uruchomienie we wspomnianym trybie administracyjnym zaraz po zainstalowaniu. Jeżeli użytkownik zaktualizuje aplikację automatycznie z wersji wcześniejszej systemu SIO, zaleca się ponowne uruchomienie aplikacji w trybie administracyjnym.
Jeśli instalacja aplikacji w trybie administratora nie jest możliwa (np. ze względu na politykę bezpieczeństwa obowiązującą w danej instytucji), prosimy o zmianę domyślnej lokalizacji instalacji pliku np. z „Program Files" na inny folder.

Plik instalacyjny SIO