drukuj drukuj

Pytania i odpowiedzi do pomocy SIO
Pyt.143. Jak poprawnie zarejestrować ucznia w bazie SIO?
Należy w module UCZEŃ wejść w REJESTRACJĘ UCZNIA. W danych identyfikacyjnych należy wpisać jedno imię, nazwisko i nr PESEL. Kolejno należy zapisać nowego ucznia i przejść do PANELU KOMUNIKACJI w celu wysłania danych ucznia do systemu centralnego. Dane ucznia są weryfikowane z rejestrem PESEL. Dopiero po poprawnym zweryfikowaniu danych identyfikacyjnych można uzupełniać i wysyłać dane dziedzinowe (np. adres zamieszkania)
Pyt.144. Co oznacza komunikat "Niepowodzenie potwierdzenia w zbiorze PESEL"?
Najczęstsze przyczyny negatywnej weryfikacji danych w zbiorze PESEL, to: Wpisane dwa imiona rozdzielone spacją w polu „Imię"", Użycie spacji w dwuczłonowym nazwisku rozdzielonym myślnikiem, np. „Kowalski - Nowak"", „Kowalski -Nowak"", „Kowalki- Nowak"" zamiast „Kowalski-Nowak"", Zamienione imię z nazwiskiem, Wprowadzone inne dane niż figurujące w zbiorze PESEL, np.: wielokrotne weryfikowanie tych samych osób w różnej kombinacji liter, wprowadzanie zupełnie innych danych (Kowalski zamiast Nowak), wpisywanie „ż"" zamiast „ź"" (Jóżwiak zamiast Jóźwiak), brak litery (Kowalki zamiast Kowalski) Brak podanego numeru PESEL w zbiorze PESEL Nieprawidłowy zapis danych przekazany przez organ gminy do zbioru PESEL W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że największa liczba niepoprawnych komunikatów związana była z weryfikacją danych tych samych osób, np. osoba o nazwisku RÓŻDŻKIEWICZ była weryfikowana w następujący sposób: jako RÓŹDŹKIEWICZ, RÓŹDŻKIEWICZ, ROZDZKIEWICZ. Pragniemy zwrócić uwagę, że dane osobowe cudzoziemców w zbiorach meldunkowych rejestrowane są na podstawie dokumentów podróży (np. paszport), w brzmieniu wynikającym z tych dokumentów, np. MIKHAIL a nie MICHAIŁ. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na zweryfikowanie wprowadzanych danych z dokumentami źródłowymi, np. aktualnymi dokumentami tożsamości (zwłaszcza w przypadku cudzoziemców) czy aktami stanu cywilnego. W celu efektywnego wyjaśnienia błędnych weryfikacji pracownicy placówek oświatowych zobowiązani są w pierwszej kolejności skierować zapytanie bezpośrednio do organu gminy zameldowania na pobyt stały osoby, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy zameldowania na pobyt czasowy. To właśnie organ gminy jest źródłem informacji gromadzonych w zbiorze PESEL, zatem tam w pierwszej kolejności powinny być kierowane zapytania. Dopiero po wyeliminowaniu błędów ze strony użytkownika SIO oraz weryfikacji danych w organie gminy (dane wprowadzone do lokalnej bazy danych SIO i do Rejestru PESEL są zgodne) prosimy o kontakt mailowy modernizacja.sio@cie.men.gov.pl
Pyt.145. W jaki sposób poprawić błędnie wpisane dane identyfikacyjne ucznia?
W przypadku błędnego wpisania danych identyfikacyjnych ucznia dane te pozostaną w panelu komunikacji, w zakładce ‘do wysłania' z błędem komunikacji ‘Niepowodzenie potwierdzenia w zbiorze PESEL, próba: (numer)'. Należy wówczas powrócić na ‘Listę uczniów' i zaznaczyć błędnie wprowadzonego ucznia. Po zaznaczeniu pojawi się aktywny klawisz ‘Podgląd szczegółów’. Po wybraniu tego klawisza pojawi się okno ‘dane identyfikacyjne ucznia’ z aktywnym przyciskiem ‘Edytuj’. Należy poprawić dane ucznia i wybrać przycisk ‘Zapisz’. Po wybraniu tego przycisku pojawi się informacja o konieczności dokonania synchronizacji. Należy z panelu komunikacji ponownie wysłać dane zmodyfikowanego ucznia.
Pyt.146. Czy rejestrując ucznia należy podać obydwa imiona?
Rejestrując ucznia należy podać tylko jego pierwsze imię. Drugie imię (jeżeli je uczeń posiada) zostanie pobrane automatycznie z rejestru PESEL. Jest widoczne po wyświetleniu podglądu szczegółów danych identyfikacyjnych ucznia
Pyt.147. Jaki należy wprowadzić adres ucznia zamieszkania czy zameldowania?
W SIO należy podać adres zamieszkania ucznia. Jeżeli uczeń w okresie trwania zajęć szkolnych przebywa z dala od domu (np. w internacie) za miejsce zamieszkania uznaje się jego dom rodzinny. W szczególnym przypadku, np. bezdomności należy podać adres ośrodka (jeśli w nim mieszka) czy zakładu karnego jeśli w nim przebywa
Pyt.148. Co oznacza komunikat: "Podany uczeń istnieje już w systemie"?
Pojawiający się komunikat o tej treści oznacza, że: dany uczeń został już raz wprowadzony do lokalnej bazy SIO a następnie usunięty z listy uczniów lub gdy lokalna baza danych prowadzona jest na więcej niż jednym komputerze. W takim przypadku należy skorzystać z funkcji odzyskiwania bazy danych z systemu centralnego.
Pyt.149. Czy poradnia ma wpisywać uczniów objętych wszystkimi formami pomocy istniejącymi w poradni, czy tylko objętych wczesnym wspomaganiem i tych którym wydano orzeczenia o kształceniu specjalnym i zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych?
Dane, które w lokalnej bazie SIO prowadzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną gromadzi się wraz z danymi identyfikacyjnymi ucznia (PESEL, imię i nazwisko) są szczegółowo określone w par. 15 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1547), który stanowi uszczegółowienie art. 26a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o systemie informacji oświatowej. Są to dane dotyczące: diagnozy sporządzonej przez poradnię, uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez poradnię, wydanie przez poradnię opinii lub orzeczenia. Pozostałe dane o korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez poradnię przekazywane będą w ujęciu zbiorczym.
Pyt.150. Czy i w jaki sposób w placówce wychowania pozaszkolnego (np.ognisko pracy pozaszkolnej) rejestrujemy uczniów/wychowanków ? Udział w naszych zajęciach jest dobrowolny, nieobowiązkowy i możliwe są zmiany personalne w trakcie roku szkolnego np. rezygnacja z zajęć lub zapisy nowych uczestników.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (dalej „ustawa o SIO”) placówki oświatowo-wychowawcze, a zatem również ogniska pracy pozaszkolnej, wprowadzają do bazy danych SIO dane o uczestnikach zajęć organizowanych przez te placówki zarówno w formie zestawień zbiorczych, jak i dane jednostkowe. Należy jednak podkreślić, że placówki oświatowo-wychowawcze przekazują dane identyfikacyjne (PESEL, imię i nazwisko ucznia) i dane dziedzinowe uczniów tylko i wyłącznie w zakresie wypadków, którym uległ uczeń będąc pod opieką placówki (por. art. 19 ustawy o SIO). Natomiast, jeśli idzie o dane dotyczące organizacji i działalności placówki, to są to dane o liczbie uczestników zajęć organizowanych przez tę placówkę, według rodzajów i form tych zajęć, a więc dane zbiorcze (por. art. 8 pkt 2c lit. b ustawy o SIO). W związku z powyższym placówki oświatowo-wychowawcze muszą mieć udostępniony zarówno moduł UCZEŃ, służący do przekazywania danych indywidualnych o uczniach, jak i moduł DANE ZBIORCZE, w którym będą miały stworzoną możliwość przekazywania danych o liczbie uczestników zajęć.
Pyt.151. Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadząca kursy, o których mowa w paragrafie 3 pkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186 ze zm.) powinna wprowadzać do SIO wszystkich uczestników kursów? Kursy prowadzone są w różnym wymiarze godzinowym od 8 godzin (jeden dzień) do 240 godzin (czas trwania ponad pół roku). W jaki sposób wprowadzać uczestników, którzy uczestniczą w kursach jednodniowych?
Zgodnie z art. 19a ustawy placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego przekazują dane uczniów (słuchaczy) w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi (PESEL, imię i nazwisko) wyłącznie w przypadkach uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz wypadków, którym uległ uczeń będąc pod opieką placówki. Dane o uczestnikach innych form dokształcania i doskonalenia zawodowego są przekazywane w ujęciu zbiorczym, na podobnych zasadach, jak w starym SIO
Pyt.152. W jaki sposób wykazać dane uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli np. na dzień 31 marca br. ewidencja wykazuje uczniów od 1 września, a obowiązek pozyskiwania numeru PESEL jest od 15 marca? Poradnie nie posiadają numerów PESEL uczniów przyjętych od 1 września.
Dane, które w lokalnej bazie SIO prowadzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną gromadzi się wraz z danymi identyfikacyjnymi ucznia są szczegółowo określone w par. 15 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1547), który stanowi uszczegółowienie art. 26a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o systemie informacji oświatowej. Są to dane dotyczące: diagnozy sporządzonej przez poradnię, uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez poradnię, wydanie przez poradnię opinii lub orzeczenia. Pozostałe dane o korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez poradnię przekazywane będą w ujęciu zbiorczym. Art. 124 ust. 3a ustawy o systemie informacji oświatowej wskazuje termin, od którego mają być przekazywane dane do SIO w okresie wdrażania. W przypadku opinii i orzeczeń określono, że dane te mają być przekazane do 9 kwietnia 2013 r., ale mają uwzględniać opinie i orzeczenia wydane od 1 stycznia 2013 r. Podczas gdy inne dane są wykazywane wg stanu na 31 marca br. Np. nie należy wykazywać dzieci, które uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez poradnię i zakończyły uczestnictwo w tych zajęciach przed 31 marca 2013 r. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznych precyzuje kwestie dokumentacji prowadzonej przez poradnie oraz wprowadza regulacje dotyczące uzupełniania numerów PESEL dzieci, których dane poradnie są zobowiązane przekazywać do SIO
Pyt.153. Czy rejestrujemy uczniów uczęszczających do naszej szkoły czy także tych, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu?
Rejestrujemy uczniów, którzy faktycznie są uczniami danej szkoły oraz tych uczniów, którzy należą do obwodu szkoły, ale realizują obowiązek szkolny przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie innego państwa w Polsce.
Pyt.154. Czy rejestrujemy uczniów z oddziałów przedszkolnych?
Uczniów z oddziałów przedszkolnych należy wykazać w SIO.
Pyt.155. Czy uczeń musi wyrazić zgodę na przekazywanie danych do bazy danych SIO?
Przekazywanie danych do bazy danych SIO jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej i nie wymaga uzyskiwania żadnych zgód od ucznia. Brak zgody nie uniemożliwia przekazania danych do bazy danych SIO.
Pyt.156. Jak prawidłowo zarejestrować ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem?
Ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem należy wpisać z myślnikiem bez spacji, np. Kowalski-Nowak
Pyt.206. W jaki sposób na etapie wprowadzania danych identyfikacyjnych uczniów powinnam wprowadzić dane gdy w SOSW funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa? Na poziomie ośrodka czy poszczególnych szkół?
Uczniowie w SOSW powinni zostać wprowadzeni i na poziomie ośrodka, i na poziomie szkoły, do której uczęszczają. Na poziomie szkoły wykazuje się uczniów, którzy uczą się w danym typie szkoły, natomiast na poziomie ośrodka należy wykazać wychowanków, którzy korzystają z całodobowej opieki w ośrodku. Również na poziomie ośrodka powinni również być wykazani uczniowie, którzy korzystają z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz wczesnego wspomagania rozwoju, które są organizowane przez ten ośrodek.
Pyt.210. Co oznacza komunikat: „Nie możesz synchronizować danych dziedzinowych dla ucznia, którego dane identyfikacyjne nie zostały wysłane i zweryfikowane”?
Komunikat informuje, że dopóki dane identyfikacyjne nie zostaną poprawnie przetworzone dane dziedzinowe nie zostaną zweryfikowane w systemie centralnym i nie trafią do zakładki „Zakończone”.
Pyt.211. Czy należy usunąć z aplikacji uczenia, który został skreślony z listy lub zrezygnował z nauki w ciągu roku?
Nie należy usuwać takiego ucznia. W aplikacji zostanie udostępnione pole, w którym będzie możliwość zarejestrowania daty zakończenia uczęszczania ucznia do szkoły/placówki.
Pyt.212. Jaką datę należy wpisać wprowadzając datę zakończenia szkoły przez ucznia?
Datę ukończenia nauki wprowadzamy zgodnie z tym, co wpisane jest na świadectwie (data promocji, ukończenia szkoły). Zastosowanie ma tu paragraf 14 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).
Pyt.254. Czy w sytuacji kiedy Poradnia posiada filie a zespół orzekający działa tylko w poradni macierzystej. Kto ma wprowadzać dane dzieci z orzeczeniami z fili: poradnia czy filia ?
Dane wprowadza ten, kto wydał orzeczenie. Skoro orzeczenie wydała poradnia macierzysta, to ona je wprowadza.
Pyt.255. Jesteśmy zespołem szkół, który oprócz swoich uczniów ma również uczniów w szpitalu/szkole przyszpitalnej (dzieci te są wpisywane do swojej szkoły macierzystej), czy jest konieczność wprowadzania ich w naszej szkole?
Szkoła zorganizowana przy podmiocie leczniczym, tak jak w inne szkoły, zobowiązana jest przekazywać dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów tej szkoły. Przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej nie przewidują żadnego wyłączenia w stosunku do szkół „przyszpitalnych” w zakresie przekazywania danych o uczniach. Ucznia w tym wypadku powinna wykazać zarówno szkoła przyszpitalna, jak i szkoła macierzysta. Jedynym wyjątkiem od „podwójnego wykazywania” uczniów będzie sytuacja, w której uczeń przebywa w szkole przyszpitalnej na tyle długo, że zostały dopełnione czynności związane z przejściem (przeniesieniem) ucznia z dotychczasowej szkoły do szkoły zorganizowanej przy podmiocie leczniczym. Dane o uczniach szkół przyszpitalnych stanowią jedną z przesłanek do podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
Pyt.256. Co należy zrobić gdy po zalogowaniu się do aplikacji okazało się, że wszystkie dane uczniów zniknęły?
Jeżeli zostały utracone dane z modułu uczeń należy skorzystać z funkcji odzyskiwania bazy danych z systemu centralnego. Procedurę odzyskiwania bazy danych można zaleźć na stronie www.sio.men.gov.pl w dziale POMOC > Instrukcje użytkownika > Instrukcje techniczne do obsługi programu.
Pyt.305. Otrzymuję komunikat "Niepowodzenie potwierdzenia w zbiorze PESEL, próba: 3; Wykonałeś 3 lub więcej prób potwierdzenia tożsamości w zbiorze PESEL. Możesz zarejestrować osobę w trybie tymczasowym. Aby tego dokonać zmodyfikuj odpowiednio formularz rejestracyjny osoby oraz wyślij go ponownie.". Jak zarejestrować ucznia w trybie tymczasowym?
Aby zarejestrować ucznia w trybie tymczasowym należy:1. upewnić się, że dane identyfikacyjne ucznia są w zakładce "Do wysłania" 2. wejść na ""listę uczniów"" i odnaleźć ucznia na liście 3. wybrać ""Podgląd szczegółów"" tego ucznia 4. kliknąć przycisk ""Edytuj"" 5. wybrać opcję ""Rejestracja osoby niezweryfikowanej"", a następnie zapisać zmianę w formularzu (przycisk ""Zapisz""). 6. przetworzyć w Panelu komunikacji zmieniony formularz
Pyt.306. Nie mogę przypisać ucznia do oddziału - brak zakładki "Uczniowie w oddziałach".
Proszę sprawdzić, czy mają Państwo zarejestrowane oddziały na aktualny rok szkolny - można to sprawdzić na "Liście oddziałów" w module Podmiot.
Pyt.307. Nie mogę przypisać ucznia do oddziału - po wejściu do zakładki "Uczniowie w oddziałach" nie mogę wybrać klasy, do której uczeń ma być przypisany.
Proszę sprawdzić, czy specyfika oddziałów na aktualny rok szkolny (formularz "Specyfika (oddział)") jest przetworzona poprawnie w Panelu komunikacji w module Podmiot. Czy specyfika oddziału została uzupełniona można sprawdzić w module Podmiot poprzez zakładkę "Lista oddziałów" lub "Uzupełnienie danych - oddziały".
Pyt.308. Nie mogę zaznaczyć posiadania karty rowerowej u niektórych uczniów w mojej szkole. Czym to jest spowodowane?
Proszę sprawdzić, czy dany uczeń jest przypisany do oddziału w aktualnym roku szkolnym. Jeśli nie, to karta rowerowa nie będzie widoczna.
Pyt.309. Próbuję wysłać formularz "Pozostałych danych dziedzinowych", ale pojawia się komunikat "Błąd komunikacji 5001". Jak go rozwiązać?
Proszę upewnić się, że dane znajdują się w zakładce DO WYSŁANIA w Panelu komunikacji. Jeżeli dane są w w/w zakładce należy: 1. wejść w Dane dziedzinowe – pozostałe dane dziedzinowe dla danego ucznia 2. kliknąć przycisk Edytuj 3. upewnić się czy dane są poprawne 4. zapisać formularz i ponownie go przetworzyć poprzez Panel komunikacji
Pyt.310. Co oznacza komunikat "Ukończenie szkoły i zakończenie nauki wykluczają się wzajemnie. Należy podać albo datę ukończenia szkoły albo datę zakończenia nauki w szkole"?
Komunikat świadczy o wpisaniu do formularza "Pozostałe dane dziedzinowe" dwóch dat: daty ukończenia szkoły i zakończenia nauki. W aplikacji nie można wprowadzić obydwu dat - w przypadku gdy uczeń jest absolwentem należy wprowadzić tylko datę ukończenia szkoły. W przypadku, gdy uczeń odchodzi w trakcie nauki należy wprowadzić datę zakończenia nauki.
Pyt.327. Jaką datę należy wpisać uczniowi przy dacie rozpoczęcia uczęszczania do szkoły?
Data rozpoczęcia nauki - to data, kiedy dziecko pierwszy raz rozpoczęło naukę w Państwa szkole, zgodnie z dokumentacją.
Pyt.328. Jak przypisać ucznia do oddziału?
Aby przypisać ucznia do oddziału należy przede wszystkim mieć poprawnie uzupełnioną i przesłaną specyfikę szkoły. Następnie należy zarejestrować poprawnie oddziały na obowiązujący rok szkolny i uzupełnić ich specyfikę. Następnie należy wejść w zakładkę Uczeń -> Uczniowie w oddziałach -> Oddziały szkolne -> wybieramy z listy ucznia/uczniów których chcemy przypisać do oddziału -> wybieramy klasę do której chcemy ich przypisać i naciskamy przycisk przypisz do oddziału. Po wykonaniu tych czynności wchodzimy na zakładkę języki i zawody (jeśli występuje) dodajemy te dane i przesyłamy cały wpis dot. przypisania ucznia do oddziału przez panel komunikacji, tak aby znalazł się on w zakładce "zakończone".
Pyt.329. W jaki sposób zapromować ucznia do oddziału?
Aby zapromować ucznia należy wejść w zakładkę Uczeń -> Uczniowie w oddziałach -> Oddziały szkolne -> wybieramy poprzedni rok szkolny -> daną klasę - wybieramy poszczególnych uczniów -> naciskamy przycisk "promuj". Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się okno, gdzie trzeba wybrać oddział do którego chcemy promować ucznia. Po jego wybraniu przesyłamy dane przez panel komunikacji.
Pyt.330. Jak przenieść dane ucznia ze szkoły podstawowej do gimnazjum w ramach tego samego zespołu szkół?
Jeśli uczeń zakończył szkołę podstawową i przechodzi do gimnazjum w ramach tego samego zespołu szkół to należy mu wpisać w pozostałych danych dziedzinowych ukończenie szkoły i zaznaczyć przy pytaniu "Czy dane identyfikacyjne ucznia mają być przeniesione do szkoły programowo wyższej" - Tak. Następnie należy wybrać z listy szkołę programowo wyższą i przesłać dane przez panel komunikacji.
Pyt.331. Co oznacza określenie ,,Korzystanie z opieki przedszkolnej w wyższym wymiarze"?
Korzystanie z opieki przedszkolnej w wyższym wymiarze oznacza przebywanie dziecka w placówce powyżej 5h.
Pyt.332. Czy w kafelku "zajęcia dodatkowe" wprowadzamy również zajęcia z art.42 ust. 2 pkt 2 KN?
Tak, należy wprowadzić również zajęcia z art.42 ust. 2 pkt 2 KN (inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć: a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu; )
Pyt.333. Przypisuje ucznia do oddziału, po wysłaniu go przez panel komunikacji pokazuje się komunikat : Wymagane jest podanie języka obcego podczas rejestracji do tego oddziału. Co oznacza taki komunikat?
Proszę w takim przypadku wejść w zakładkę UCZEŃ -> JĘZYKI -> wybieramy danego ucznia i wpisujemy mu język, po jego wybraniu należy przesłać dane dotyczy przypisywania ucznia do oddziału ponownie.
Pyt.334. Jeżeli w klasie część uczniów uczy się języka mniejszości narodowej, natomiast pozostali uczniowie nie uczęszczają na ten język to co należy wykazać w specyfice szkoły i gdzie należy ująć uczniów, którzy chodzą na język mniejszości.
Należy w takim wypadku nie zaznaczać w opisie szkoły specyfiki "z językiem nauczania mniejszości narodowej" lub "z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej", tylko w nauczanych językach mniejszości wprowadzić język jaki jest nauczany w szkole. Następnie zarejestrować oddział dodatkowy (grupę międzyszkolną) i tu przypisać dzieci uczące się języka mniejszości.
Pyt.335. Czemu nie mam w aplikacji SIO kafelka "Dowożenie"?
Kafelek "dowożenie" jest aktywny w szkołach podstawowych oraz gimnazjach obwodowych lub w przypadku gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pyt.336. Jak w aplikacji SIO wykazać ucznia, który uczęszcza w tym samym czasie na dwa kursy kwalifikacyjne?
Należy raz zarejestrować dane identyfikacyjne takiego ucznia, a następnie można go przypisać do dwóch kursów. Wchodzimy na zakładkę Uczeń -> Uczniowie w oddziałach -> Kursy kwalifikacyjne -> wybieramy dany oddział i w tym miejscu przypisujemy ucznia do kursu. Następnie przesyłamy dane przez panel komunikacji tak aby znalazły się w zakładce "zakończone".
Pyt.337. Wchodzę na zakładki pomoc psychologiczna, zawody i język i mam komunikat "Wybrany uczeń nie jest przypisany do oddziału podstawowego w bieżącym roku szkolnym". Co zrobić w takim wypadku?
Jeśli w zakładce języki, zawody lub pomoc psychologiczna pojawi się komunikat błędu "Wybrany uczeń nie jest przypisany do oddziału podstawowego w bieżącym roku szkolnym" to oznacza, że nie przypisaliście Państwo ucznia do oddziału. Należy najpierw przypisać ucznia, a następnie uzupełnić poszczególne kafelki.
Pyt.338. W pozostałych danych dziedzinowych nie mam daty ukończenia nauki w szkole. Widnieje tylko data zakończenia nauki w szkole.
Jeśli uczeń nie został przypisany do najwyższej klasy w szkole, to ukończenie nauki w szkole nie będzie się pojawiało.
Pyt.339. Czyj nr REGON mam wprowadzić podczas rejestracji orzeczenia: poradni, która wydała orzeczenie czy szkoły?
Podczas rejestrowania orzeczenia należy wpisać nr REGON poradni.
Pyt.340. Podczas rejestracji orzeczenia pojawia się poniższy komunikat błędu: "Orzeczenie o wskazanym numerze nie zostało odnalezione". Co należy zrobić w takim wypadku?
Proszę się upewnić, że poradnia wydająca orzeczenie wprowadziła je do SIO oraz czy zostało ono poprawnie przetworzone.
Pyt.341. Zarejestrowałam ucznia do błędnego oddziału. Jak mogę go ponownie przenieść do prawidłowego?
Należy wejść w zakładkę uczniowie w oddziale, wybrać klasę do której błędnie został przypisany uczeń, następnie usunąć ucznia z błędnego oddziału i przetworzyć zmianę w panelu komunikacji (wysłać i sprawdzić status). Po wykonaniu tych działań uczeń wróci do Listy ogólnej i stąd należy przypisać go do prawidłowego oddziału.
Pyt.342. Przy rejestracji orzeczenia mam nieaktywne pole do wpisania nr REGON. Czym to jest spowodowane?
Zgodnie z ustawą przy orzeczeniach wprowadzonych przed 01.01.2013 nie jest wymagany nr Regon orzeczenia. W takim przypadku okienko będzie wyszarzone.
Pyt.343. Podczas rejestracji ucznia wyskoczył mi komunikat : "Uczeń z przekazanymi do rejestracji danymi już istnieje w próbującym zarejestrować go Podmiocie". Co należy zrobić w takim wypadku?
Ten komunikat wskazuje, że dana osoba z nr PESEL została już wprowadzona z bazy lokalnej szkoły do systemu centralnego. Czyli jest to zdublowany wpis tej osoby, która mogła zostać wcześniej nieumyślnie skasowana lub wprowadzona do innej lokalnej bazy danych. Rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji odzyskiwanie danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych (więcej szczegółów na www.sio.men.gov.pl >Aktualności Procedura pod linkiem: http://sio.men.gov.pl/images/INSTRUKCJE/Odzyskiwanie_bazy_danych_1.5.pdf
Pyt.344. Mam ucznia z obcojęzycznym nazwiskiem. Jak należy go wpisać, ponieważ nie mogę w żaden sposób dodać czeskiego znaku?
Należy przekopiować znak z tablicy znaków z programu Word, a następnie go wkleić. Nazwisko powinno zostać poprawnie przetworzone. Szczegółowa instrukcja znajduje się pod poniższym linkiem: http://sio.men.gov.pl/images/INSTRUKCJE/SZKOLY_PLACOWKI/dane_identyfikacyjne_obcojezyczne_2.0.pdf
Pyt.345. Gdzie w aplikacji wykazujemy orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?
W SIO nie wykazujemy orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, tylko fakt, że uczniowi takie nauczanie jest organizowane. Jeśli jest organizowane, to należy zaznaczyć „tak” w „nauczaniu indywidualnym”. Oczywistym jest, że takie nauczanie jest organizowane dla osób, które mają odpowiednie orzeczenie. Teoretycznie mogą się zdyrzać przypadki, że ktoś ma orzeczenie, a nauczanie nie jest organizowane (choć tak nie powinno być), wtedy nie powinno się nic zaznaczać w „nauczaniu indywidualnym”.
Pyt.346. Mamy ucznia, który ma orzeczenie wydane przez poradnię, ale nie o kształceniu specjalnym, lecz o potrzebie indywidualnego nauczania. Czy takie orzeczenie wpisujemy w kafelek orzeczenia/opinie? Gdzie je wtedy należy zaszeregować? Do orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania?
W szkołach i placówkach wprowadzane są dane o orzeczeniu/opinii w związku z organizowaniem wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz kształcenia specjalnego. Aby przekazać informację, że uczeń jest objęty jedną z tych form kształcenia należy przekazać informację o orzeczeniu/opinii, jakie temu uczniowi wydała poradnia psychologiczno-pedagogiczna (są to tylko kategorie orzeczeń wymienione w pytaniu). Nie są gromadzone informacje o wszystkich orzeczeniach, jakie uczeń posiada.
Pyt.347. Co zrobić w przypadku kiedy orzeczenie dziecka zostało źle wprowadzone?
W przypadku kiedy orzeczenie dziecka zostało błędnie wprowadzone należy usunąć je z powodu błędu, przetworzyć przez panel komunikacji, a następnie zarejestrować poprawne.

drukuj drukuj