drukuj drukuj

Pytania i odpowiedzi do pomocy SIO
Pyt.1. Kiedy otrzymam 9-cyfrowy REGON dla szkoły?
W momencie rejestracji szkoły w RSPO.
Pyt.2. Czy zespół szkół będzie funkcjonował pod numerem REGON dla zespołu i czy szkoły wchodzące w skład zespołu będą funkcjonowały pod tym samym numerem REGON?
Zespół szkół musi mieć swój numer REGON, ale także każda ze szkół funkcjonujących w zespole powinna posiadać własny numer REGON
Pyt.3. Kto wprowadza do RSPO szkoły/placówki niepubliczne?
Dane do RSPO dla szkół lub placówek oświatowych niepublicznych wprowadza jednostka samorządu terytorialnego, która jest organem rejestrującym.
Pyt.4. Nadawanie numerów REGON szkołom, placówkom oświatowym lub zespołom.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z poźn. zm.), od dnia 1 sierpnia 2012 r., nadawanie numeru REGON szkołom, placówkom oświatowym lub zespołom (dalej zwane szkołą) odbywa się za pośrednictwem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Za wpisanie szkoły do RSPO odpowiedzialny jest organ samorządu terytorialnego prowadzący daną szkołę lub wpisujący niepubliczną szkołę do ewidencji szkół i placówek (wydający zezwolenie). Przekazanie danych do RSPO równoznaczne jest ze złożeniem wniosku o wpis (por. art. 35 ustawy o systemie informacji oświatowej). Nie ma możliwości otrzymania numeru REGON w Urzędach Statystycznych.Zaświadczenie o nadanym numerze REGON jest wydawane szkole/placówce/zespołowi w ciągu 7 dni od dokonania wpisu do rejestru REGONU - zgodnie z art. 121 ust. 7 ustawy o systemie informacji oświatowej.
Pyt.5. Data założenia i rozpoczęcia działalności.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przekazuje się dane o dacie założenia i dacie rozpoczęcia działalności przez szkołę, placówkę oświatową lub zespół. W szkołach publicznych jako datę założenia szkoły należy uznać datę podpisania aktu założycielskiego (czyli w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego datę podjęcia stosownej uchwały). W odniesieniu do szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub przez osoby fizyczne za datę założenia szkoły należy uznać datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust 3 ustawy o systemie oświaty. Datą rozpoczęcia działalności przez szkołę z reguły będzie początek najbliższego roku szkolnego, o ile nie wskazano innej daty w treści aktu założycielskiego. W przypadku szkół niepublicznych, za datę założenia szkoły należy uznać datę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, natomiast data rozpoczęcia działalności jest wskazywana w zgłoszeniu do ewidencji. Jeżeli szkoła została założona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty data założenia powinna wynikać z odpowiedniego aktu organu, który założył szkołę. W zależności od okresu, w którym szkoła powstała, mogło to być np. zarządzenie kuratora oświaty i wychowania lub właściwego ministra, uchwała prezydium rady narodowej itp. Jeśli nie można odnaleźć odpowiedniego aktu, data założenia szkoły i rozpoczęcia przez nią działalności powinna być ustalona w oparciu o dostępne źródła (również historyczne). W przypadku szkół, które powstały w wyniku przekształcenia związanego ze zmianami ustawowymi, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego należy uznać, że została zachowana ciągłość funkcjonowania. Wyjątkiem są gimnazja, jako całkowicie nowy typ szkoły wprowadzony do systemu oświaty w roku 1999. Analogicznie należy traktować reorganizację szkół, która odbyła się na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania (M.P. z dnia 1 października 1965 r.).
Pyt.6. Pole "Nazwa skrócona"
Pole to nie jest wymagane, o ile szkoła lub placówka oświatowa nie dysponuje nazwą skróconą (o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 21 maja 2011 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
Pyt.7. Pole "Sposób ewidencjonowania"
W polu SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA znajdują się dwie kategorie: PROWADZONA oraz REJESTROWANA Kategorię PROWADZONA należy wybrać dla szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast kategorię REJESTROWANA należy wybrać dla: - szkół wpisywanych do odpowiedniej ewidencji przez organ jednostki samorządu terytorialnego (por. art. 82 ust 1 i 1a ustawy o systemie oświaty)szkół, dla których odpowiedni organ samorządu terytorialnego wydał zezwolenie na prowadzenie szkoły publicznej (por. art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).
Pyt.8. Pole "Przewidywana liczba pracowników" (dane przekazywane do Urzędów Statystycznych).
Liczba pracujących (zgodnie z def. GUS) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracujących należy doliczyć również wakaty. W przypadku zespołów szkół oraz placówek o strukturze złożonej (tj. takich w skład, których wchodzą szkoły) przewidywaną liczbę pracujących należy wykazywać na poziomie zespołu, placówki, gdyż one są zgodnie z prawem miejscem zatrudnienia.
Pyt.9. Moja placówka ma błędny numer REGON. Gdzie należy to zgłosić?
W systemie korzystamy z danych rejestru REGON w zakresie PODMIOTÓW, czyli gmin, powiatów i województw samorządowych, a nie REGONów Urzędów Gmin, Starostw i Urzędów Marszałkowskich. Proszę sprawdzić, czy wyświetlany REGON ma gmina, czy Urząd Gminy. Powinien być to REGON gminy, odpowiednio dla powiatu i województwa tak samo. Jeśli nadal REGON jest niepoprawny, należy to zgłosić do właściwego urzędu statystycznego. Jeśli dane zostały błędnie wysłane, należy skontaktować się z właściwym kuratorium oświaty.
Pyt.10. Czy można nadal wpisywać dane do RSPO ?
Wprowadzanie danych szkół/placówek oświatowych do RSPO jest procesem ciągłym. Dane w RSPO powinny być zawsze aktualne.
Pyt.11. W zakładce "rodzaj" wpisałam w dwóch placówkach oświatowych "samodzielna", winno być "jednostka złożona" - co mam teraz zrobić?
Jeśli dane zostały już przesłane do systemu, należy poczekać aż zostaną poprawnie przetworzone, następnie trzeba w modyfikacji placówki wprowadzić datę zakończenia działalności i informację przesłać do systemu. Następnie należy wprowadzić poprawnie dane i przesłać do systemu.
Pyt.12. Czy Specjalny Ośrodek Szklono-Wychowawczy może być zarejestrowany jako zespół szkół i placówek oświatowych?
Nie. Powinien być zarejestrowany jako 'jednostka złożona'
Pyt.13. Wprowadzając szkoły do RSPO wpisałam dwie szkoły, posiadające filie, jako samodzielne. Dopiero wtedy zauważyłam opcję: szkoły z filią. Jak mam teraz dopisać te filie?
Należy przez modyfikację zmienić rodzaj z "samodzielnej" na "szkoła lub placówka z filią". Po wprowadzeniu tej modyfikacji, przesłaniu do systemu centralnego i poprawnym przetworzeniu będzie można zarejestrować filie wybierając w polu 'Podmiot nadrzędny' odpowiednią macierzystą szkołę podstawową.
Pyt.14. Zarejestrowałam w RSPO Zespół Szkół, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dodatkowo Szkoła Podstawowa posiada filię. W jaki sposób powinnam wpisać do rejestru filię szkoły podstawowej?
Przy wprowadzaniu Gimnazjum w polu ‘Rodzaj’ należy wybrać „szkoła lub placówka w zespole” natomiast, jako jednostkę nadrzędną - Zespół; Przy Szkole Podstawowej w polu ‘Rodzaj’ należy wybrać „szkoła lub placówka z filią” natomiast, jako jednostkę nadrzędną – także Zespół; Przy Filii Szkoły Podstawowej w polu ‘Rodzaj’ należy wybrać „filia szkoły lub placówki” natomiast, jako jednostkę nadrzędną – Szkołę Podstawową.
Pyt.15. W jaki sposób sprawdzić czy szkoła ma nadany numer RSPO, ustaliłam z Głównym Urzędem Statystycznym, że z ich strony wszystko zostało zrobione, a w mojej aplikacji numeru RSPO nie widać.
Należy w panelu komunikacyjnym sprawdzić status placówki. W momencie, kiedy formularz przejdzie w panelu komunikacyjnym na zakładkę „Zakończone” oraz w liście formularzy otrzyma status "przetworzony poprawnie", pojawi się numer RSPO.
Pyt.16. Czy przy wypełnianiu obwodu szkoły muszę podawać wszystkie ulice miejscowości?
Jeżeli w obwód szkoły wchodzi cała miejscowość, to nie trzeba wskazywać poszczególnych ulic w tej miejscowości. Wystarczy wpisać tylko nazwę miejscowości.
Pyt.17. Jak dokonać zmiany w formularzu rejestracyjnym szkoły w RSPO, w której wykryto błąd i która została już zarejestrowana w systemie centralnym. Szkoły błędnie wprowadzonej nie można usunąć, a placówka ponownie wprowadzona nie może zostać zweryfikowana, gdyż widnieje komunikat, że placówka o tym nr regon już istnieje.
Należy poczekać, aż szkoła zostanie poprawnie przetworzona przez system. W tym celu należy w panelu komunikacji z systemem na zakładce 'Wysłane' zaznaczyć wybrany formularz i nacisnąć przycisk 'Sprawdź status'. Następnie dokonać modyfikacji danych z poziomu 'Listy podmiotów'. Wybieramy 'Lista podmiotów' -> 'Podgląd szczegółów' -> 'Modyfikacja'. Nie można usunąć już wprowadzonego i przesłanego do systemu formularza. Można go jedynie zmodyfikować.
Pyt.18. Wprowadziłam szkoły, którym nadano numery w RSPO. W nazwach szkół występują błędy. Jak dokonać korekty?
Z 'Listy podmiotów' należy wybrać 'Podgląd szczegółów' i 'Modyfikacja'. Wprowadzone zmiany należy przesyłać do systemu centralnego. Zmiana będzie widoczna po poprawnym przetworzeniu informacji.
Pyt.19. Dlaczego nie mogę zmodyfikować typu jednostki? Jednostka została wprowadzona i zaakceptowana.
Typ nie podlega modyfikacji. Zmiana typu wpływa na personalizację tabel, które będą się generowały na poziomie szkoły/placówki. Trzeba taką placówkę zamknąć wprowadzając datę zakończenia działalności. Informację przesłać do systemu. Następnie trzeba wprowadzić ponownie poprawne dane i przesłać.
Pyt.20. Jak mam wprowadzić do RSPO filię szkoły podstawowej będącej w zespole szkół? Szkołę podstawową wprowadziłam jako "szkołę lub placówkę w zespole". Wprowadzając filię nie edytuje mi się jednostka nadrzędna.
Szkoła podstawowa powinna być zarejestrowana, jako "szkoła lub placówka z filią" i mieć wskazaną jednostkę nadrzędną zespół. Wtedy będzie można wprowadzać poprawianie filie wskazując jako jednostkę nadrzędna szkołę podstawową.
Pyt.21. Na liście podmiotów na, której znajduje się szkoła dokonano modyfikacji,  wpisano datę zakończenia działalności danej szkoły, aby ponownie wprowadzić  do RSPO poprawne dane szkoły. Przy próbie wysłania nowych danych już poprawionych, pojawia się komunikat, że podmiot z takim Regonem istnieje już w bazie.
Prawdopodobnie informacja o zamknięciu placówki nie została jeszcze poprawianie przetworzona. Należy informację o zamknięciu przesłać do systemu i poczekać na realizację. Należy w panelu komunikacji na zakładce Wysłane zaznaczyć wybrany formularz i nacisnąć przycisk Sprawdź status. Informacja o zamknięciu zostaje przesłana do GUS i dopiero po pozytywnym odebraniu informacji z systemu centralnego, kiedy formularz przejdzie na zakładkę Zakończone można ponownie wprowadzać dane.
Pyt.22. W szkole podstawowej funkcjonuje zespół wychowania przedszkolnego. Dyrektor szkoły podstawowej jest również dyrektorem zespołu wychowania przedszkolnego. W jaki sposób należy zarejestrować zespół wychowania przedszkolnego - jako jednostkę samodzielną, złożoną, czy w szkole podstawowej przy zakładce etapy edukacji dodać zakładkę nauczanie poza odziałem "O"?
Szkoła podstawowa powinna być zarejestrowana, jako samodzielna. Zespół wychowania przedszkolnego oraz punkt przedszkolny (inne formy wychowania przedszkolnego) nie mogą funkcjonować jako części składowe innej szkoły. Należy rejestrować je jako jednostki samodzielne.
Pyt.23. Jak poprawić sposób ewidencjonowania?
Sposób ewidencjonowania nie może być modyfikowany. Należy zamknąć placówkę wprowadzając datę zakończenia działalności, informacje wysłać do systemu centralnego. Jak zostanie poprawnie przetworzona należy wprowadzić poprawnie dane.
Pyt.24. Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej przekazaliśmy do RSPO dane identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. szkół i placówek oświatowych. Przez miesiące sierpień i wrzesień zaszło wiele zmian (likwidacja szkół, zmiana dyrektora itp.). Kiedy powinniśmy zaktualizować dane w RSPO, tj. zmodyfikować je, by były zgodne ze stanem obecnym?
Dane należy sukcesywnie poprawić i przesyłać do systemu centralnego.
Pyt.25. Przy niektórych szkołach brak jest numerów RSPO pomimo, że szkoła została poprawnie przetworzona. W jaki sposób zaktualizować te numery?
Aby zaktualizować numery RSPO należy wybrać przycisk 'Ustawienia' znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu aplikacji. Następnie nalezy wejść do sekcji 'Aktualizacja Podmiotów' i wybrać przycisk 'Wyczyść ustawienia'. Kolejno należy wybrać województwo dla którego chce się wykonać ponowną aktualizację i wybrać przycisk 'Aktualizuj podmioty'. W tym momencie brakujące numery RSPO powinny się prawidłowo wyświetlić dla wszystkich placówek.
Pyt.193. Jakie dane wprowadza JST do aplikacji modernizowanego SIO?
Funkcjonalności, przy pomocy których będzie możliwość przekazania przez gminy danych dotyczących kontroli obowiązku nauki oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym będą udostępniane w kolejnych wersjach aplikacji – szczegółowe informacje są regularnie zamieszczane na portalu sio.men.gov.pl . JST ma dwa rodzaje obowiązków w SIO: 1) przeprowadzanie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO i udzielanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO oraz 2) przekazywanie danych określonych w ustawie (np.: dane do Rejestru Szkół i Placówek, dane dotyczące obowiązku nauki, pomocy materialnej o charakterze socjalnym). Upoważnienie kierowników podmiotów (wójtów, starostów, marszałków województw) oraz wydany wraz z upoważnieniem login i hasło, uprawniają kierowników do wykonywania w systemie obu wymienionych wyżej czynności, do których zobowiązany jest podmiot (jednostka samorządu terytorialnego). Pracownicy, wykonujący zadania w imieniu wójtów, starostów, marszałków województw, mogą zostać upoważnieni do wykonywania tylko jednej z wymienionych wyżej czynności (upoważnianie albo przekazywanie danych) lub do obu (upoważnianie i przekazywanie danych). Sytuację tę ilustrują przykłady pisemnych upoważnień zamieszczone na sio.men.gov.pl. Posiadając upoważnienie do przekazywania danych w imieniu wójta, starosty, marszałka województwa, pracownik może przekazywać WSZYSTKIE INFORMACJE, do których przekazywania zobowiązana jest jednostka samorządu terytorialnego BEZ konieczności uzyskiwania NOWEGO UPOWAŻNIENIA.
Pyt.215. W jaki sposób sprawdzić czy szkoły lub placówki są podpięte pod właściwy zespół?
"1. W liście podmiotów należy znaleźć wskazany zespół szkół 2. Zaznaczyć rekord na niebiesko 3. Wybrać opcję „Pokaż listę podległych podmiotów”, na ekranie pojawi się zakładka z nazwą zespołu 4. Kliknąć w zakładkę zespołu, zakładka podświetli się na pomarańczowo 5. W nowo otwartej zakładce zespołu widoczna będzie lista podmiotów podpiętych pod ten zespół 6. Jeżeli lista w zakładce jest pusta oznacza to, że do zespołu szkół nie zostały podpięte żadne szkoły lub, że szkoły zostały podpięte do innego (niewłaściwego) zespołu."
Pyt.216. W jaki sposób przepiąć szkoły lub placówki z jednego zespołu do drugiego?
"1. W liście podmiotów należy znaleźć szkołę, która została błędnie podpięta pod zespół szkół 2. Zaznaczyć rekord na niebiesko 3. Wybrać opcję „Podgląd szczegółów”, na ekranie pojawi się nowe okno 4. Kliknąć „Modyfikuj” 5. Zmienić w polu „Rodzaj” na „samodzielna” 6. Wprowadzić imię i nazwisko dyrektora 7. Wprowadzić „datę wyłączenia szkoły z zespołu” wskazując tę samą datę co w polu „data włączenia szkoły do zespołu” 8. Wybierać opcję „Zapisz” 1. Wysłać zmiany do systemu centralnego celem poprawnego przetworzenia 2. Gdy dane zostaną poprawnie przetworzone powtórzyć kroki 1-4 3. Zmienić w polu „Rodzaj” na „szkoła lub placówka w zespole” 4. Wybrać nowy (prawidłowy) zespół szkół wskazując go w polu „Podmiot nadrzędny” 5. Powtórzyć kroki 7-8"
Pyt.217. W jaki sposób podpiąć placówkę samodzielną do zespołu?
"1. W liście podmiotów należy znaleźć szkołę, która ma zostać podpięta pod zespół szkół 2. Zaznaczyć rekord na niebiesko 3. Wybrać opcję „Podgląd szczegółów”, na ekranie pojawi się nowe okno 4. Kliknąć „Modyfikuj” 5. Zmienić w polu „Rodzaj” na „Szkoła lub placówka w zespole” 6. Wprowadzić „datę włączenia szkoły do zespołu” 7. Wybrać zespół szkół wskazując go w polu „Podmiot nadrzędny” 8. Wybierać opcję „Zapisz” 9. Wysłać zmiany do systemu centralnego celem poprawnego przetworzenia"
Pyt.218. W jaki sposób sprawdzić czy szkoły/placówki są podpięte pod właściwą jednostkę złożoną?
"1. W liście podmiotów należy znaleźć właściwą jednostkę złożoną 2. Zaznaczyć rekord na niebiesko 3. Wybrać opcję „Pokaż listę podległych podmiotów”; na ekranie pojawi się zakładka z nazwą jednostki złożonej 4. Kliknąć w zakładkę jednostki złożonej - zakładka podświetli się na pomarańczowo 5. W nowo otwartym oknie widoczna będzie lista podmiotów podpiętych pod jednostkę złożoną 6. Jeżeli lista w zakładce jest pusta oznacza to, że do jednostki złożonej nie zostały podpięte żadne szkoły lub, że szkoły zostały podpięte do innej (niewłaściwej) jednostki złożonej."
Pyt.219. W jaki sposób przepiąć szkoły/placówki z jednej jednostki złożonej do drugiej?
"1. W liście podmiotów należy znaleźć szkołę, która została błędnie podpięta pod jednostkę złożoną 2. Zaznaczyć rekord na niebiesko 3. Wybrać opcję „Podgląd szczegółów” - na ekranie pojawi się nowe okno 4. Kliknąć „Modyfikuj” 5. Zmienić w polu „Rodzaj” na „samodzielna” 6. Wprowadzić imię i nazwisko dyrektora 7. Wybrać opcję „Zapisz” 8. Wysłać zmiany do systemu centralnego celem poprawnego przetworzenia 9. Gdy dane zostaną poprawnie przetworzone powtórzyć kroki 1-4 10. Zawartość pola „Rodzaj” zmienić na „szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej” 11. Wybrać nową (prawidłową) jednostkę złożoną wskazując ją w polu „Podmiot nadrzędny” 12. Powtórzyć kroki 7-8"
Pyt.220. W jaki sposób podpiąć szkołę/placówkę samodzielną do jednostki złożonej?
"1. W liście podmiotów należy znaleźć szkołę/placówkę, która ma zostać podpięta do jednostki złożonej 2. Zaznaczyć rekord na niebiesko 3. Wybrać opcję „Podgląd szczegółów” - na ekranie pojawi się nowe okno 4. Kliknąć „Modyfikuj” 5. W polu „Rodzaj” zmienić „samodzielna” na „szkoła/placówka wchodząca w skład jednostki złożonej” 6. Wybrać jednostkę złożoną wskazując ją w polu „Podmiot nadrzędny” 7. Wybierać opcję „Zapisz” 8. Wysłać zmiany do systemu centralnego celem poprawnego przetworzenia"
Pyt.221. W jaki sposób podpiąć szkołę lub placówkę z filią zarejestrowaną błędnie jako „samodzielna” do zespołu szkół zarejestrowanego w systemie centralnym?
"1. W liście podmiotów należy znaleźć szkołę lub placówkę 2. Zaznaczyć rekord na niebiesko 3. Wybrać opcję „Podgląd szczegółów” - na ekranie pojawi się nowe okno 4. Kliknąć „Modyfikuj” 5. Zmienić „Rodzaj” na „szkoła lub placówka z filią” 6. Wybrać zespół szkół, do którego ma być szkoła podpięta wskazując go w polu „Podmiot nadrzędny” 7. Upewnić się, że wybrany został prawidłowy zespół szkół – za nazwą w nawiasie widoczny jest numer RSPO 8. Wybrać opcję „Zapisz” 9. Wysłać zmiany do systemu centralnego poprzez „Panel komunikacji” celem poprawnego przetworzenia"
Pyt.222. W jaki sposób podpiąć filię szkoły lub placówki do szkoły lub placówki z filią zarejestrowanej w systemie centralnym?
"1. Po poprawnym przetworzeniu danych „szkoły lub placówki z filią” w liście podmiotów należy znaleźć szkołę filialną 2. Zaznaczyć rekord na niebiesko 3. Wybrać opcję „Podgląd szczegółów” - na ekranie pojawi się nowe okno 4. Kliknąć „Modyfikuj” (Pole Rodzaj jest nieaktywne - nie zmieniamy) 5. Wybrać w polu „Podmiot nadrzędny” „szkołę lub placówkę z filią”, w której skład wchodzi ta filia 6. Wybrać opcję „Zapisz” 7. Wysłać zmiany do systemu centralnego poprzez „Panel komunikacji” celem poprawnego przetworzenia"
Pyt.223. W jaki sposób podpiąć szkołę lub placówkę filialną do szkoły lub placówki z filią zarejestrowanej w systemie centralnym?
"1. Po poprawnym przetworzeniu danych „szkoły lub placówki z filią” na Liście podmiotów należy znaleźć szkołę filialną. 2. Zaznaczyć rekord na niebiesko 3. Kliknąć przycisk Podgląd szczegółów – na ekranie pojawi się nowe okno. 4. Kliknąć przycisk Modyfikuj, który znajduje się w prawym dolnym rogu okna podglądu szczegółów. 5. W polu „Podmiot nadrzędny” wybrać szkołę lub placówkę z filią, w której skład wchodzi ta filia – należy upewnić się, że wybrano prawidłową szkołę z filią (w nawiasie podany jest nr RSPO). 6. Kliknąć przycisk Zapisz. 7. Wysłać zmiany do systemu centralnego poprzez Panel komunikacji celem poprawnego przetworzenia."
Pyt.227. Czy Ośrodek Szkolenia Kierowców, który zarejestrowany jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a tym samym w SIO, w przypadku zawieszenia działalności będzie musiał prowadzić \"nowe SIO\"?
W prawie oświatowym, regulującym funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, nie przewiduje się instytucji zawieszenia działalności. Szkoła lub placówka oświatowa jest zobowiązana przekazywać dane do chwili jej założenia do momentu likwidacji. Inną zupełnie kwestią jest dlaczego ośrodek szkolenia kierowców (w myśl art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami: ośrodek szkolenia kierowców - jednostka organizacyjna przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców) został wpisany do ewidencji szkół i placówek systemu oświaty (czyli jako jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty). Do obu jednostek (ośrodka szkolenia kierowców vs szkoły lub placówki oświatowej) stosują się odrębne przepisy, co świadczy o tym, że te jednostki nie są tym samym.
Pyt.228. Czy REGON szkoły, która była prowadzona przez JST, a została przekazana stowarzyszeniu zmienia się (placówka powinna być więc zamknięta i założona na nowo z nowym numerem REGON i RSPO)?
Przekazanie szkoły, prowadzonej do tej pory przez JST, innej osobie prawnej jest równoznaczne z likwidacją samorządowej jednostki organizacyjnej. Wymaga również zmiany numeru REGON, bo zmienia się szczególna forma prawna tej jednostki. W związku z tym dla prowadzonej dotychczas przez samorząd szkoły należy wprowadzić datę likwidacji. Natomiast szkołę prowadzoną przez osobę prawną, która przejęła szkołę do prowadzenia, należy wprowadzić jako nową jednostkę. Wprowadzając dane tej szkoły należy zostawić pole REGON puste – numer REGON zostanie nadany w ramach współpracy SIO-REGON.
Pyt.229. Czy można dokonać zmiany niepublicznego organu prowadzącego bez zmiany numeru REGON?
W przypadku organów niepublicznych można zmienić organ prowadzący.
Pyt.230. Istnieje schronisko młodzieżowe, które funkcjonuje w okresie letnim. Do tej pory posługiwało się regonem szkoły podstawowej przy której funkcjonowało, ale w uchwale powołującej nie jest zaznaczone, że to schronisko jest organizacyjnie w tej szkole. Czy wykazujemy je jako placówkę samodzielną czy też w jakiś sposób powiązujemy ją z tą szkołą podstawową?
Szkoła podstawowa jest jednostką organizacyjną systemu oświaty, szkolne schronisko młodzieżowe jest również jednostką organizacyjną systemu oświaty (art. 2 pkt 2 lit. a i art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty). Zgodnie z art. 5f ustawy o systemie oświaty wszystkie publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, o których mowa w art. 2, oraz ich zespoły, wpisuje się do rejestru REGON, jako podmioty gospodarki narodowej. Nie może więc być tak, że jedna jednostka organizacyjna systemu oświaty wchodzi w skład innej jednostki organizacyjnej. Jeśli miałoby to być powiązane w jedną strukturę, to szkoła podstawowa i szkolne schronisko młodzieżowe powinny zostać połączone w zespół.
Pyt.231. Co zrobić kiedy na liście podmiotów, podczas modyfikacji placówki pojawia się komunikat " brak uprawnień do modyfikacji"?
Jeżeli występuje problem z modyfikowaniem formularza ze względu na „brak uprawnień do modyfikacji” wówczas należy w liście podmiotów zaznaczyć tą placówkę i wykonać synchronizację danych. Po poprawnej synchronizacji opcja modyfikuj powinna być dostępna.
Pyt.293. Placówki podległe informują nas o braku możliwości wyboru klasy podczas rejestracji oddziału. Zostali poinformowani, że jako organ rejestrujący powinniśmy odświeżyć etapy edukacji. Jak tego dokonać w SIO?
Jeśli etapy te są widoczne w formularzu szkoły, to proszę wejść w modyfikację (za pomocą przycisku „Modyfikuj”) i usunąć 1 z widocznych etapów edukacji. Należy wykonać poniższe czynności: 1. Wybrać szkołę: „podgląd szczegółów” -> „modyfikuj” 2. Zaznaczyć jeden etap na liście etapów edukacji 3. Kliknąć przycisk „usuń” 4. Z listy wybierać ten sam (usunięty) etap edukacji 5. Kliknąć przycisk „dodaj” 6. Zapisać formularz 7. Przetworzyć formularz w Panelu komunikacji.
Pyt.294. Co w przypadku gdy po zmodyfikowaniu formularza placówki i wysłaniu go przez Panel Komunikacji pojawił się następujący błąd: "Istnieje aktywna specyfika podpięta pod szkołę"?
Komunikat występuje w przypadku użycia przycisku "Modyfikuj z powodu błędu" gdy modyfikowana placówka posiada uzupełnione dane w swojej lokalnej bazie. Z przycisku nie wolno korzystać jeżeli edytowana placówka wprowadziła dane do aplikacji. Aby JST mogła dokończyć modyfikację z powodu błędu szkoła w bazie danych musi wykonać następujące czynności: 1. W module UCZEŃ w zakładce „Uczniowie w oddziałach” należy usunąć uczniów z oddziałów – przycisk usuń ucznia z oddziału. Usunięcie uczniów należy przetworzyć w panelu komunikacji, aż dane znajdą się w zakładce zakończone ze statusem przetworzono poprawnie. 2. W module NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe – Zatrudnienie – należy wpisać datę rozwiązania umowy wszystkim nauczycielom, formularze należy przetworzyć w panelu komunikacji, aż dane znajdą się w zakładce zakończone ze statusem przetworzono poprawnie. W dacie rozwiązania umowy proszę wpisać aktualną, lub wcześniejszą datę (np. dzień wcześniej, niż dzień wprowadzania daty rozwiązania umowy) 3. W module PODMIOT, po usunięciu uczniów z oddziałów oraz wprowadzeniu daty rozwiązania umowy nauczycielom, z listy oddziałów należy zlikwidować wszystkie oddziały istniejące w danej szkole/placówce (podgląd szczegółów > likwiduj oddział), formularze należy przetworzyć w panelu komunikacji, aż dane znajdą się w zakładce zakończone ze statusem przetworzono poprawnie. 4. Po wykonaniu powyższych czynności można zlikwidować specyfikę szkoły (należy wejść w opis szkoły / placówki oświatowej, a następnie kliknąć przycisk likwiduj), formularz należy przetworzyć w panelu komunikacji, aż dane znajdą się w zakładce zakończone ze statusem przetworzono poprawnie. Po zlikwidowaniu specyfiki szkoły, szkoła powinna poinformować JST o poprawnym zakończeniu likwidacji specyfiki szkoły. W bazie danych JST będzie wtedy możliwość przetworzenia formularzy ze statusem komunikacji „istnieje aktywna specyfika…”. Po zakończeniu przetwarzania danych w systemie centralnym, JST powinna skontaktować się ze szkołą i poinformować, aby na nowo wprowadzili dane (specyfika szkoły, rejestracja oddziałów, nauczycielom należy usunąć datę rozwiązania umowy w zakładce Zatrudnienie, uczniów przypisać do oddziałów itp.).
Pyt.295. Podczas wysyłania modyfikacyj placówki do systemu centralnego występuje komunikat: "Błąd komunikacji 401". Co on oznacza?
Komunikat wskazuje na brak uprawnień danego użytkownika do modyfikacji danych w RSPO. Najprawdopodobniej zalogowany pracownik posiada uprawnienia tylko do wydawania przez niego upoważnień do dostępu do aplikacji dla podmiotów podległych. W takim przypadku modyfikowany formularz musi przesłać pracownik z uprawnieniami do modyfikacji danych w RSPO.
Pyt.296. Podczas próby akceptacji upoważnienia użytkownika do dostępu do SIO występuje komunikat: "Błąd komunikacji 401". Co on oznacza?
Komunikat wskazuje na brak uprawnień danego użytkownika do akceptacji wniosków o dostęp do modernizowanego SIO. Najprawdopodobniej zalogowany pracownik posiada uprawnienia tylko do modyfikowania przez niego danych w RSPO. W takim przypadku akceptację wniosku musi przesłać pracownik z uprawnieniami do wydawania upoważnień do dostępu do modernizowanego SIO.
Pyt.297. Co oznacza komunikat: "Trwa weryfikacja wniosku" po wejściu w Podgląd szczegółów placówki?
Komunikat świadczy, że formularz danej placówki znajduje się już w Panelu Komunikacji i jest w trakcie przetwarzania (zakładka Do wysłania/Wysłane). Proszę wejść do Panelu Komunikacji i sprawdzić status przetwarzanych danych.
Pyt.298. Po odzyskaniu bazy danych "Lista formularzy" jest pusta.
Jest to prawidłowe zachowanie aplikacji po odzyskaniu bazy danych.
Pyt.375. Jak zmienić organ prowadzący z JST na organ prowadzący inny niż JST?
W takim przypadku należy zlikwidować poprzednią placówkę i zarejestrować ponownie z nowym organem prowadzącym.
Pyt.376. Jak zmienić organ prowadzący z organu prowadzącego innego niż JST na JST?
W takim przypadku należy zlikwidować poprzednią placówkę i zarejestrować ponownie z nowym organem prowadzącym.
Pyt.377. Jak zmienić organ prowadzący z organu prowadzącego innego niż JST na organ prowadzący inny niż JST - np. ze Stowarzyszenia na osobę fizyczną?
W takim wypadku należy dokonać modyfikacji placówki i zmienić jej organ prowadzący.
Pyt.378. Co zrobić w sytuacji kiedy szkoła mówi, iż ma nieaktywne etapy edukacji?
W takim wypadku , Państwo jako JST musicie odświeżyć etapy edukacji. Należy wejść na listę podmiotów -> wybrać daną placówkę -> podgląd szczegółów -> modyfikuj -> usuwamy wszystkie etapy edukacji -> dodajemy je na nowo -> zapisujemy formularz -> w panelu komunikacji należy przetworzyć formularz, aż znajdzie się w zakładce "zakończone"

drukuj drukuj