Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

Po wprowadzeniu zespołu, przy próbie wprowadzenia poszczególnych szkół w zespole nie działa okienko "Podmiot związany"?
Zespół musi zostać najpierw zarejestrowany w RSPO, dopiero wtedy mozna rejestrować wchodzące w jego skład szkoły/placówki oświatowe.

 

Kiedy otrzymam 9-cyfrowy REGON dla szkoły?
W momencie rejestracji szkoły w RSPO.

Czy zespoły szkół będą funkcjonowały pod numerem REGON dla zespołu, czy szkoły pod zespołem pod ich numerem REGON?
Każda ze szkół powinna posiadać własny numer REGON, jak również zespół powinien mieć odrębny numer REGON. Szkoły wchodzące w skład zespołu (posiadające własne numery REGON) zostaną przyporządkowane w RSPO jako wchodzące w skład danego zespołu.

Czy gmina w RSPO wprowadza placówki niepubliczne?
Tak, gmina wprowadza do RSPO szkoły i placówki niepubliczne, które rejestruje w swojej ewidencji.

Nadawanie numerów REGON szkołom, placówkom oświatowym lub zespołom.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z poźn. zm.), od dnia 1 sierpnia 2012 r., nadawanie numeru REGON szkołom, placówkom oświatowym lub zespołom (dalej zwane szkołą) odbywa się za pośrednictwem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Za wpisanie szkoły do RSPO odpowiedzialny jest organ samorządu terytorialnego prowadzący daną szkołę lub wpisujący niepubliczną szkołę do ewidencji szkół i placówek (wydający zezwolenie). Przekazanie danych do RSPO równoznaczne jest ze złożeniem wniosku o wpis (por. art. 35 ustawy o systemie informacji oświatowej). Nie ma możliwości otrzymania numeru REGON w Urzędach Statystycznych.Zaświadczenie o nadanym numerze REGON jest wydawane szkole/placówce/zespołowi w ciągu 7 dni od dokonania wpisu do rejestru REGONU - zgodnie z art. 121 ust. 7 ustawy o systemie informacji oświatowej.

Data założenia i rozpoczęcia działalności.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przekazuje się dane o dacie założenia i dacie rozpoczęcia działalności przez szkołę, placówkę oświatową lub zespół.

Szkoły publiczne.

Jako datę założenia szkoły należy uznać datę podpisania aktu założycielskiego (czyli w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego datę podjęcia stosownej uchwały).
W odniesieniu do szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub przez osoby fizyczne za datę założenia szkoły należy uznać datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust 3 ustawy o systemie oświaty.
Datą rozpoczęcia działalności przez szkołę z reguły będzie początek najbliższego roku szkolnego, o ile nie wskazano innej daty w treści aktu założycielskiego.

Szkoły niepubliczne
W przypadku szkół niepublicznych, za datę założenia szkoły należy uznać datę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, natomiast data rozpoczęcia działalności jest wskazywana w zgłoszeniu do ewidencji.

Jeżeli szkoła została założona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty data założenia powinna wynikać z odpowiedniego aktu organu, który założył szkołę. W zależności od okresu, w którym szkoła powstała, mogło to być np. zarządzenie kuratora oświaty i wychowania lub właściwego ministra, uchwała prezydium rady narodowej itp. Jeśli nie można odnaleźć odpowiedniego aktu, data założenia szkoły i rozpoczęcia przez nią działalności powinna być ustalona w oparciu o dostępne źródła (również historyczne).

W przypadku szkół, które powstały w wyniku przekształcenia związanego ze zmianami ustawowymi, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego należy uznać, że została zachowana ciągłość funkcjonowania. Wyjątkiem są gimnazja, jako całkowicie nowy typ szkoły wprowadzony do systemu oświaty w roku 1999. Analogicznie należy traktować reorganizację szkół, która odbyła się na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania (M.P. z dnia 1 października 1965 r.).

Nazwa skrócona

Pole to nie jest wymagane, o ile szkoła lub placówka oświatowa nie dysponuje nazwą skróconą (o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 21 maja 2011 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

Sposób ewidencjonowania

W polu SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA znajdują się dwie kategorie: PROWADZONA oraz REJESTROWANA
Kategorię PROWADZONA należy wybrać dla szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Natomiast kategorię REJESTROWANA należy wybrać dla:
- szkół wpisywanych do odpowiedniej ewidencji przez organ jednostki samorządu terytorialnego (por. art. 82 ust 1 i 1a ustawy o systemie oświaty),
- szkół, dla których odpowiedni organ samorządu terytorialnego wydał zezwolenie na prowadzenie szkoły publicznej (por. art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)

Przewidywana liczba pracowników (dane przekazywane do Urzędów Statystycznych)

Liczba pracujących (zgodnie z def. GUS) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania.

W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracujących należy doliczyć również wakaty.
W przypadku zespołów szkół oraz placówek o strukturze złożonej (tj. takich w skład, których wchodzą szkoły) przewidywaną liczbę pracujących należy wykazywać na poziomie zespołu, placówki, gdyż one są zgodnie z prawem miejscem zatrudnienia.